Powered by Jasper Roberts - Blog

 

 

16:44 27.08.2018
"რით ვერ დაცხრნენ, რაც მათ ქართველების სახლები და ბინები მიისაკუთრეს?" - სოხუმში უბინაო აფხაზები რუსების სახლებში შეიჭრნენ

მა­შინ, რო­დე­საც მოს­კოვ­ში, ვლა­დი­მირ პუ­ტი­ნი აფხა­ზე­თი­სა და ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ო­ნის ლი­დე­რებს ე.წ. და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღი­ა­რე­ბი­დან 10 წლის­თავს “ოფი­ცი­ა­ლუ­რად” ულო­ცავ­და, სო­ხუმ­ში, ე.წ. რუ­სე­ბის და­სახ­ლე­ბა­ში აფხა­ზე­ბი შეც­ვივ­დნენ და მათ სა­ცხოვ­რებ­ლის და­ტო­ვე­ბა მოს­თხო­ვეს.

 

სა­უ­ბა­რია 12 ოჯახ­ზე - მათ­გან რამ­დე­ნი­მე, დღემ­დე რუ­სე­ბის და­კე­ტილ ბი­ნა­ში რჩე­ბა და გა­მოს­ვლა­ზე უარს აცხა­დებს... ეს ბი­ნე­ბი სო­ხუმ­ში, ახალ რა­ი­ონ­ში, “რუ­სულ სახ­ლებ­ში” აშენ­და. იქ თვით­ნე­ბუ­რად შეჭ­რი­ლი აფხა­ზე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნია ან შშმ პი­რის სტა­ტუ­სის მქო­ნე შვი­ლე­ბი ჰყავს და “ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის­გან” რამ­დე­ნი­მე წელი ითხოვ­დნენ ბი­ნით დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას. მას შემ­დეგ, რაც მი­ლი­ცი­ამ ნა­წი­ლი ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით გა­მო­ა­სახ­ლა, მომ­ხრე­ებ­თან ერ­თად მათ სო­ხუ­მის ცენ­ტრში აქ­ცია გა­მარ­თეს. კი­თხვა­ზე, თუ რა­ტომ შეც­ვივ­დნენ მა­ინ­ცდა­მა­ინც “რუ­სე­ბის სახ­ლებ­ში”, მათი ნა­წი­ლი პა­სუ­ხობ­და - "ასე გვირ­ჩი­ეს".

 

აფხა­ზე­თის ე.წ. ვიცე-პრე­მი­ე­რი ას­ტა­მურ ქეც­ბა ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რი­სას აცხა­დებს, რომ აქ­ცია და­ი­წყო მას შემ­დეგ, რაც იმ ადა­მი­ა­ნებს “ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა” ბი­ნე­ბით დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას შეჰ­პირ­და.

 

"მე შევ­ხვდი იმ ოჯა­ხებს და შევ­პირ­დი, რომ წლის ბო­ლომ­დე მათ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თე­ბით აუ­ცი­ლებ­ლად და­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დით... მშვი­დად დავ­შორ­დით, მათ ავუხ­სე­ნი, რომ თვით­ნე­ბუ­რი შეჭ­რით, ამ პროგ­რა­მის წარ­მა­ტე­ბით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას ხელს უშ­ლიდ­ნენ... შემ­დეგ კი აქ­ცია და­ი­წყო. რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ მათ უკან გარ­კვე­უ­ლი ძა­ლე­ბი დგა­ნან. ეს მათი სურ­ვი­ლი და მო­თხოვ­ნა არ ყო­ფი­ლა, ჩვენ ვი­ცით, რომ მათ უკან პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი დგა­ნან", - აცხა­დებს ქეც­ბა.

ekhokavkaza.com-ს ცნო­ბით, ამ დრო­ის­თვის 9-სარ­თუ­ლი­ან ბი­ნა­ში, რო­მე­ლიც სო­ხუმ­ში არ­ღუ­ნის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე­ობს, რამ­დე­ნი­მე ოჯა­ხია დარ­ჩე­ნი­ლი და ისი­ნი წას­ვლას არ აპი­რე­ბენ... აფხა­ზუ­რი მხა­რე აცხა­დებს, რომ მრა­ვალ­ბი­ნი­ა­ნი კორ­პუ­სი აშენ­და, რათა აფხა­ზებ­სა და რუ­სებს შო­რის უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით მუდ­მი­ვი კა­მა­თი და და­პი­რის­პი­რე­ბა დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო.

 

გა­მო­ცე­მა Нужная газета-ს ცნო­ბით, რა­ი­ო­ნე­ბი­დან ჩა­მო­სუ­ლი, შშმ ბავ­შვე­ბის ან ომში და­ზა­რა­ლე­ბულ პირ­თა ოჯა­ხე­ბი, რო­მელ­თაც სო­ფელ­ში სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­რე­შე დარ­ჩე­ნა არ შე­ეძ­ლოთ, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ თვით­ნე­ბურ შეჭ­რებს, რად­გან მათ უმე­ტე­სო­ბას ქი­რით უწევს ცხოვ­რე­ბა, გა­დახ­დის სა­შუ­ა­ლე­ბა კი არ აქვთ...

 

 

აიდა და­სა­ნია, აფხა­ზი:

"რუ­სე­ბის სახ­ლში" ად­რეც შე­ვი­ჭე­რით, მაგ­რამ მა­შინ მო­ტყუ­ე­ბით გა­მოგ­ვიყ­ვა­ნეს - მა­ში­ნაც მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი დაგ­ვე­ლა­პა­რა­კა, სახ­ლს შეგ­ვპირ­და და და­ვი­ჯე­რეთ... ამ­ჯე­რად არ გა­უ­ვათ... გარ­შე­მო უამ­რა­ვი ბი­ნაა, ჩვენ­თვის კი არ­ცერ­თი. არა­ვინ არა­ფერს წყვეტს, მხო­ლოდ ფუ­ლია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი... იმე­დი აქვთ, რომ ერთხე­ლაც ავ­დგე­ბით და წა­ვალთ.

მეს­მის, რომ ეს ვი­ღა­ცის ბი­ნაა, მაგ­რამ არ მა­ინ­ტე­რე­სებს, რო­გორც სა­ხელ­მწი­ფო მექ­ცე­ვა უკა­ნო­ნოდ, მეც ასე ვიქ­ცე­ვი, რად­გან გა­მო­სა­ვა­ლი არ მაქვს, რუ­სია პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი და მე არა? 16 წე­ლია ორ შვილ­თან ერ­თად, სო­ხუმ­ში ნა­ქი­რა­ვებ ბი­ნა­ში ვცხოვ­რობ. ადრე ორ ად­გი­ლას ვმუ­შა­ობ­დი, თუმ­ცა ახლა ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის გამო, არ შე­მიძ­ლია... შს მი­ნის­ტრმა გარი არ­ბამ გა­რან­ტია მოგ­ვცა, რომ დაგ­ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებს, მაგ­რამ მისი სი­ტყვის არ გვჯე­რა," - ამ­ბობს აფხა­ზი ქალი.

თვით­ნე­ბუ­რად შეჭ­რი­ლე­ბის თქმით, “ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა” მუდ­მი­ვად ეუბ­ნე­ბა, რომ დო­კუ­მენ­ტე­ბი მზად არის და მხო­ლოდ ფუ­ლის გა­და­რი­ცხვას ელო­დე­ბი­ან, თუმ­ცა, არ აკონ­კრე­ტე­ბენ, სა­ი­დან უნდა გა­და­ი­რი­ცხოს.

“შს მი­ნის­ტრმა გვი­თხრა, რომ თა­ვად მოგ­ვე­ძებ­ნა 700-800 რუბ­ლის ფარ­გლებ­ში ბი­ნე­ბი და ქი­რას სახ­ლის დას­რუ­ლე­ბამ­დე, თა­ვად გა­დაგ­ვიხ­დიდ­ნენ, რაც ასე­ვე სიც­რუ­ეა, რად­გან წინა შემ­თხვე­ვა­ზე ასე მო­ა­ტყუ­ეს სხვე­ბიც - პირ­ვე­ლი ორი თვე გა­და­უ­ხა­დეს, შემ­დეგ კი, ისევ ან ზარს არ პა­სუ­ხობ­დნენ, ან მი­სა­ღებ­ში არა­ვინ უშ­ვებ­და... ერთი სი­ტყვით, მას შემ­დეგ 8 თვე გა­ვი­და და ეს ხალ­ხი თა­ვად იხ­დის ქი­რის ფულს... ქეც­ბას თქმით, ბი­ნის მი­ღე­ბის გა­ნა­ცხა­დი და­ახ­ლო­ე­ბით 150-მა ოჯახ­მა გა­ა­კე­თა. ის უკვე ესა­უბ­რა თვით­ნე­ბუ­რად შეჭ­რი­ლებს და ვი­თა­რე­ბის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი გაგ­რძე­ლე­ბის სცე­ნა­რის შე­სა­ხე­ბაც გა­აფრ­თხი­ლა", - ამ­ბობს ერთ-ერთი აფხა­ზი, რო­მე­ლიც რუსი მო­ბი­ნად­რის სახ­ლში შე­იჭ­რა.

ბი­ნე­ბის რუსი მე­პატ­რო­ნე­ე­ბის თქმით, ის ფარ­თე­ბი მათ კა­ნო­ნი­ე­რად ეკუთ­ვნით და თუ აფხა­ზე­ბი იქა­უ­რო­ბას თა­ვი­ან­თი ნე­ბით არ და­ტო­ვე­ბენ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას კა­ნო­ნის ძა­ლით მოქ­მე­დე­ბას მოს­თხო­ვენ: "რით ვერ და­ცხრნენ, რაც მათ ქარ­თვე­ლე­ბის სახ­ლე­ბი და ბი­ნე­ბი აქვთ მი­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სოფ­ლებ­სა და ქა­ლა­ქებ­ში? მაგ­რამ ეს ახა­ლი ბი­ნე­ბია და აქ უნ­დათ ცხოვ­რე­ბა... გვეს­მის, რომ მათ შვი­ლებს პრობ­ლე­მე­ბი აქვთ, მაგ­რამ ეს ჩვე­ნი სა­კუთ­რე­ბაა”, - აცხა­დებს ლუდ­მი­ლა სკოლ­ზი­ნა.

ავტორ(ებ)ი : ambebi.ge